Introduction to fuzzy logic and fuzzy expert system development

  • Start Date: June 14, 2022
  • Holding Day: Sat- Tue
  • Professors:

    Dr Zahra Beheshti

آشنایی با منطق فازي و مزاياي آن آشنایی با مجموعه‌ها و توابع فازی آشنایی با سیستم استنتاج فازی آشنایی با دستورات و جعبه ابزار فازی در متلب طراحی سیستم های خبره فازی در علوم مختلف با استفاده از جعبه ابزار متلب آشنایی با شبکه عصبی فازی و جعبه ابزار آن در متلب استفاده از شبکه عصبی فازی در طبقه بندی داده ها، تقریب توابع، پیش بینی و تشخیص