SPLUS

  • Start Date: Sept. 11, 2022
  • Holding Day: روزهای فرد
  • Professors:

    DR.SAADAT DRSEYRANI

این دوره برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ،هیئت علمی وسازمانهای خصوصی ودولتی برگزار میگردد.