English

حفظ محرمانگی کاربران در شبکه های اجتماعی مبتنی بر مکان

با گسترش شبکه های اجتماعی و همچنین افزایش داده های افراد در پایگاه داده های دیگر مانند پایگاه داده های سازمانها (بیمارستانها، مدارس و غیره)، امکان کاوش این داده ها و استخراج الگوهای مفید از آنها امکان پذیر می باشد. نتایج حاصل شده از این کاوش می تواند در جهت بهبود خدمت رسانی به افراد استفاده شود. علیرغم مفید بودن علم داده کاوی، اعمال این الگوریتم ها بر روی داده های افراد، می تواند محرمانگی افراد را نقض کند و در نتیجه هویت افراد و داده های حساس مرتبط با آنها آشکار گردد. به منظور ممانعت از آشکارسازی این اطلاعات، از الگوریتم هایی استفاده می شود که روی حریم خصوصی افراد متمرکز می باشد. به این ترتیب، کاربران می توانند با احساس امنیت کامل در شبکه های اجتماعی فعالیت کرده و یا اطلاعات خود را در اختیار سازمانهای مختلف قرار دهند.
یکی از این شبکه های اجتماعی، شبکه های مبتنی بر مکان می باشند. کاربران در این شبکه می توانند از حضور دوستان خود در منطقه خاص اطلاع پیدا کنند. بنابراین اطلاعات اصلی ذخیره شده در این شبکه ها مکان کاربر می باشد. یکی از نگرانی های کاربران در این شبکه ها، آشکارسازی مکان آن ها توسط فرد متخاصم و در نتیجه سوء استفاده از اطلاعات حساس او می باشد. این اطلاعات می تواند توسط تحلیل گراف شبکه اجتماعی کشف شود. الگوریتم های حفظ حریم خصوصی با تغییر گراف شبکه اجتماعی، سعی در پنهان کردن این اطلاعات حساس دارد تا از طریق آن کاربران بتوانند در شبکه اجتماعی به راحتی فعالیت کرده و اطلاعات خود را با دیگران به اشتراک گذارند. آنچه باید توجه کرد این است که مقدار تغییر اعمال شده به گراف شبکه اجتماعی باید کمینه باشد تا سودمندی گراف برای انجام عملیات داده کاوی حفظ گردد. بنابراین چالش اصلی، ارائه الگوریتم هایی برای حفظ حریم خصوصی می باشد که بتوانند سودمندی گراف را حفظ نمایند.

اعضای پروژه:

Dr. Mohammad. Naderi
دکتر محمد نادری دهکردی مریم کیابد