آموزش آناليز بافت در مِه داده های تصويری (تئوری و كاربردی)

این کارگاه در تاریخ 1396/09/26 به مدت 8 ساعت برگزار شد.
مدرس کارگاه: دکتر شروان فکری ارشاد
پیشنیاز های مورد نیاز داوطلبان: آشنایی مقدماتی با پردازش تصویر

فهرست مطالب کارگاه:

بخش اول: ادبیات

مقدمه ای بر مفهوم بافت
بافت تصویر و تصاویر بافتی

بخش دوم: روش های آنالیز بافت تصویر

روش های آماری
روش های ساختاری
روش های مبتنی بر تبدیل

بخش سوم: پروژه عملی

آنالیز بافت تصویر به کمک نرم افزار Matlab
استخراج ویژگی از تصویر به کمک نرم افزار Matlab

بخش چهارم: بازیابی مه داده های تصویری

آشنایی با مفهوم سیستم های بازیابی تصویر
آنالیز و استخراج ویژگی در سیستم های بازیابی
معیارهای ارزیابی و نتیجه گیری


About Author

admin

رئيس مركز تحقيقات كلان داده، دكتر اكبر نبي الهي

نوشتن دیدگاه